Chia sẻ

Tử vi đấu sổ phụ tá tạp diệu hỉ kỵ vừa xem ( vương đình của )

Mã Lệ Á na thư viện 2 0 23- 1 0 - 0 3 Công bố tại hà nam

Mọi người tốt , ta là tinh lý một chút biên soạn , hôm nay cho mọi người giới thiệu một chút tử vi đấu sổ phụ tá tạp diệu hỉ kỵ vừa xem

Văn xương

Nam đẩu âm kim chủ khoa giáp cũng chủ có thể văn ( lệnh đông lai ghi chú: này tư liệu lổi chính tả nhiều hơn , văn xương ứng là dương kim . )

Thích nhiều cát . Thích ở thân tý thìn tị dậu sửu .

Kỵ nhiều hung . Kỵ ở dần ngọ tuất .

Cát thì ưu nhã , hung thì tô son trát phấn .

Văn khúc

Bắc đẩu âm thủy chủ khoa giáp cũng chủ lưỡi luận

Hỉ kỵ đồng văn xương .

Cát thì năng lượng nói , hung thì lưỡi luận .

Tả phụ

Trung thiên dương thổ chủ chủ lực chủ quản thiện khiến

Thích nhiều cát không thích nhiều hung . Kỵ ở mão dậu . Hơn cung đều là cát .

Cát thì trợ giúp bạn , hung thì quấy nhiễu .

Hữu bật

Trung thiên âm thủy chủ chủ lực chủ quản chế khiến

Thích nhiều cát không thích nhiều hung . Kỵ ở mão dậu , hơn cung đều là cát .

Cát thì trợ lực , hung thì cướp đoạt .

Thiên khôi

Nam đẩu dương hỏa hóa dương quý , chủ quản mới mệnh

Thích nhiều cát không thích nhiều hung , mười hai cung đều là cát . Ngày vui sinh ra .

Cát thì được trợ giúp , hung thì được ngăn trở .

Thiên việt

Nam đẩu âm hỏa hóa âm quý chủ quản mới mệnh

Thích nhiều cát không thích nhiều hung , mười hai cung đều là cát . Thích người sinh đêm .

Cát thì được trợ giúp , hung thì được nhiễu .

Lộc tồn

Bắc đẩu âm thổ chủ tước lộc chủ quản quý thọ

Thích nhiều cát , thích nhất Lộc Mã cùng bôn ba . Không kỵ nhiều hung , riêng chỉ Kỵ không vong . Thích tí ngọ mão dậu dần thân tị hợi . Không được ở tứ mộ .

Cát thì tài lộc , hung thì tật bệnh .

Thiên Mã

Di chuyển diệu dương hỏa chủ dịch chủ quản lộc chủ dời động

Thích nhiều cát , càng thích lộc tồn cùng sinh vượng nơi .

Kỵ nhiều hung , càng Kỵ không vong cùng bệnh Tử Vong Chi Địa . ( lệnh đông lai ghi chú: tối kỵ nhất tiệt không )

Cát thì linh động , hung thì lao lực .

( sát diệu )

Kình dương

Bắc đẩu âm kim chủ hình thương

Thích nhiều cát , thích tứ mộ tây bắc sinh ra , thích ở tứ mộ .

Kỵ nhiều hung , Kỵ tí ngọ mão dậu .

Cát thì quyền uy , hung thì hình thương .

Đà la

Bắc đẩu trợ tinh kim hóa kị chủ chậm lại

Thích nhiều cát , thích tứ mộ sinh ra , thích ở thìn tuất sửu mùi .

Kỵ nhiều hung , Kỵ dần thân tị hợi .

Cát thì ám sinh quyền lực , hung thì ám được xa lánh .

Hỏa Tinh

Nam đẩu di chuyển tinh dương hỏa hóa sát chủ mới vừa

Thích nhiều cát , thích người sống ở đông nam , thích mão dậu tị ngọ tuất sinh ra .

Thích ở dần ngọ tuất .

Kỵ nhiều hung , Kỵ ở thân tý thìn .

Cát thì càng phát ra anh hoa , hung thì ngang gây tai hoạ ách .

Linh Tinh

Nam đẩu di chuyển tinh âm hỏa hóa sát chủ liệt

Hỉ kỵ đồng Hỏa Tinh .

Cát thì âm thầm mập ra , hung thì Kỵ hại ám xâm .

( tứ hóa diệu )

Hóa lộc

Trung thiên âm thổ chủ tài lộc

Thích nhiều cát , thích ở dần thân . Càng thích gặp lộc tồn , Thiên Mã .

Kỵ kiếp không , Kỵ ở tí ngọ mão dậu . Không kỵ nhiều hung .

Hóa quyền

Trung thiên âm mộc chủ quyền thế

Thích nhiều cát , cự môn vũ khúc . Thích nhất ở sửu .

Không kỵ nhiều hung . Riêng chỉ cục sửu mão tuất ba cung đều Kỵ tứ sát .

Hóa khoa

Trung thiên dương thủy chủ thanh danh

Thích gặp thiên khôi thiên việt . Thích nhất sửu ngọ thân ba cung .

Không kỵ nhiều hung , riêng chỉ Kỵ không kiếp cùng nhật nguyệt hãm địa .

Hóa kị

Trung thiên dương thủy chủ tội , đố kỵ cùng thị phi

Thích nhiều cát , càng thích thủy cục mệnh cùng người sinh năm thân tí thìn .

Thích ở tí sửu .

Kỵ nhiều hung , càng Kỵ hỏa cục mệnh cùng người sinh năm dần ngọ tuất .

Kỵ ở dần ngọ tuất tị hợi .

( chư tạp diệu )

Địa không

Trung thiên âm hỏa chủ thêm tai họa cát là rộng lượng

Thích nhiều cát , thích kim hỏa hai hàng . Miếu hỏa kim nhị hương .

Kỵ nhiều hung , riêng chỉ không kỵ hỏa linh . Hãm thủy mộc hai hương .

Địa kiếp

Trung thiên dương hỏa chủ phá mất

Thích nhiều cát , càng thích ở thìn tuất . Ở hơn cung không tốt .

Kỵ nhiều hung .

Thiên thương

Trung thiên dương thủy chủ hư hao tổn

Ở sửu dậu thân họa nhẹ, ở tí ngọ mão dậu mùi họa chặc .

Thiên sứ

Trung thiên âm thủy chủ tai hoạ

Ở Tý Ngọ mùi họa nhẹ, ở sửu mão thìn dậu tuất họa chặc .

Thiên hình

Trung thiên dương hỏa chủ cô khắc lại chủ hình phạt cát là tự hạn chế

Thích nhiều cát càng thích văn xương văn khúc , thích ở dần ngọ tuất , thân tý thìn .

Kỵ nhiều hung , càng Kỵ sửu mùi .

Thiên diêu

Trung thiên âm thủy chủ phong lưu hung là sắc họa

Thích nhiều cát , thích ở dần ngọ thần thân tử . Thích nhất mão dậu thần hợi .

Kỵ nhiều hung , Kỵ ở sửu mùi .

Thiên khốc

Trung thiên dương kim chủ hình khắc tổn thương

Riêng chỉ miếu sửu mão dậu ba cung .

Thiên hư

Trung thiên âm thổ chủ trống rỗng sầu lo

Riêng chỉ miếu sửu mão thân ba cung .

Hồng loan

Trung thiên âm thủy chủ hôn nhân , sẽ hung chủ đào hoa

Riêng chỉ miếu sửu dần mão thìn tuất hợi .

Thiên Hỉ

Trung thiên dương thủy chủ vui mừng . Sẽ hung chủ đào hoa

Riêng chỉ miếu sửu dần mão thìn tuất hợi .

Tam thai

Trung thiên dương thổ chủ quý làm chủ Tinh chi tùy tùng .

Bát tọa

Trung thiên âm thổ chủ quý làm chủ Tinh chi tùy tùng .

Long trì

Trung thiên dương thủy chủ khoa giáp cũng chủ tài nghệ .

Phong các

Trung thiên dương thổ chủ khoa danh cũng chủ tài nghệ .

Thiên tài

Trung thiên âm thổ chủ tài hoa .

Thiên thọ

Trung thiên âm thổ chủ có thọ miếu dậu tuất hợi .

Ân quang

Trung thiên dương hỏa chủ được vinh dự , cũng chủ là người phục vụ . Miếu sửu thần ngọ tuất , hãm dậu .

Thiên quý

Trung thiên dương thổ chủ quan tước , cũng chủ là người phục vụ . Miếu dần thần hãm dậu .

Thiên quan

Trung thiên dương thổ khách hàng đạt đến miếu ngọ mùi .

Thiên phúc

Trung thiên dương thổ chủ phúc thọ miếu dần thân tị mão .

Thai phụ

Trung thiên dương thổ chủ quý , là cái các chi tinh , hung là hư danh . Hãm dậu tuất hơn cung đều là cát .

Phong cáo

Trung thiên âm thổ chủ khoa , là phong ấn chương chi tinh , hung là hư danh . Hãm thân hợi , miếu căn nguyên cung Ngọ .

Cô thần

Trung thiên dương thổ chủ cô kỵ nhập cung phụ mẫu , cung phúc đức .

Quả tú

Trung thiên âm hỏa chủ quả kỵ nhập cung phu thê , cung phúc đức .

Hai sao kỵ nhập cung phu thê , cung phúc đức , cung mệnh . Cùng vũ khúc , thất sát , thiên cơ , phá quân cùng tứ sát không kiếp sẽ, chậm cưới . Nếu không sinh ly bất hòa.

Phỉ liêm

Trung thiên dương hỏa chủ cô khắc tiểu nhân , mà lại có đào hoa .

Phá toái

Trung thiên âm hỏa chủ tài bạch hao tổn , cũng chủ thất ý .

Giải thần

Chủ hóa giải . Thích nhất cùng long trì phượng các giáp thiên phủ thiên tướng . Miếu tý dần mão thần ngọ tuất . Lưu niên kiến giải thần gặp Thiên Mã , cung phu thê cùng cung phúc đức không kỵ thì chủ ly hôn .

Thiên vu

Chủ lên chức cũng chủ di sản .

Thiên nguyệt

Chủ bệnh . Kỵ nhập cung tật ách . Gặp sát , chủ được bệnh mãn tính hoặc bệnh dịch .

Âm sát

Ông chủ nhỏ người . Kỵ nhập cung mệnh cùng cung phúc đức .

Tiệt không

Chủ cản trở . Kỵ nhập mệnh thân cung , thích nhập cung tật ách .

Tuần không

Chủ không tán .

Hoa cái

Cao ngạo chủ thông minh tài nghệ , cũng chủ thần bí .

Hàm trì

Tà dâm thích thiên đức cùng không diệu hóa giải .

Thiên đức

Hóa hung , càng năng lượng hóa đào hoa .

Nguyệt đức

Hóa hung được cát , nhân từ .

Trường sinh

Chủ phát triển , thích nhất thiên cơ đồng độ , chủ tài trí . Không sợ chư sát .

Mộc dục

Chủ đào hoa , nhập cung phu thê chủ hòa hài hước , Kỵ ở cung dậu .

Quán đái

Chủ vui mừng lợi nhuận quan khánh , lợi nhuận quan lộc , thích ở mệnh thân cung .

Lâm quan

Chủ vui mừng mười hai cung đều là cát .

Đế vượng

Chủ quyết đoán cùng thể chất . Mười hai cung đều là cát .

Suy

Chủ đồi phế cùng lạnh nhạt .

Bệnh

Chủ ốm yếu .

Chết

Chủ vô sinh khí , Kỵ nhập cung mệnh cùng cung mệnh trước sau một cung .

Mộ

Chủ ám lực . Thích tài bạch cung sự nghiệp . Bất lợi hóa khoa hóa quyền .

Tuyệt

Chủ cô độc .

Thai

Chủ tăng vinh . Kỵ không vong , không thích nhập vượng vận .

Nuôi

Chủ đào tạo , mười hai cung đều là lợi nhuận .

( chư lưu diệu )

Bác sĩ

Chủ thông minh . Thích phụ tá chư diệu , có thể giúp khoa danh .

Lực sĩ

Chủ quyền thế , thích hóa quyền cùng hội .

Thanh long

Chủ việc vui , năm thìn lành nhất .

Tiểu hao

Chủ hao tổn tài , gặp sát phòng di thất .

Chiếu tướng

Chủ uy phúc , lưu nhật cung mệnh gặp được , chủ được ý .

Tấu thư

Phần kết chữ vui mừng . Tụng từ gặp được có thể thắng .

Phi liêm

Chủ thèm Kỵ .

Hỉ thần

Chủ vui mừng cũng chủ kéo dài .

Bệnh Phù

Chủ bệnh tật , mang thị phi .

Đại hao

Chủ phá hao . Khó kế tổ nghiệp , cũng chủ vật bị mất . Hội đào hoa là sắc tai họa .

Phục binh

Chủ ám tổn hại kéo dài .

Quan phủ

Chủ hứng tụng , Kỵ cùng thất sát bạch hổ tang môn điếu khách cùng hội .

Tướng tinh

Chủ vũ quý , chủ được ý . Lưu nhật gặp chi chủ vẻ mặt hưng phấn .

Phàn an

Lợi nhuận công danh , khả giải hung , thích tọa mệnh thân cung .

Tuế dịch

Chủ động thiên . Cung Mệnh lưu niên , cung thiên di kiến Thiên Mã chủ vất vả bôn ba .

Tức thần

Chủ trầm mặc . Không thích cùng sát thần đồng độ .

Hoa cái

Chủ cao ngạo cũng chủ tài nghệ . Lưu nhật gặp được chủ giải ách .

Cướp giết

Chủ cướp tiền . Không thích cùng Vũ Sát hỏa dương đồng độ .

Tai họa sát

Chủ tài bạch có tiểu nhân .

Thiên sát

Chủ nữ mệnh bất lợi phụ phu . Đi xa hoặc ở riêng .

Vong thần

Chủ hao tổn tài . Lưu nhật gặp được chủ vật bị mất .

Tuế kiến

Chủ một năm cát hung , thích lục cát , Kỵ cùng sát tinh đồng độ .

Xúi quẩy

Chủ khó khăn trắc trở bất thuận .

Tang môn

Chủ bất hạnh .

Quán sách

Chủ trói buộc .

Quan phù

Kể triệu chứng bệnh tụng .

Tiểu hao

Chủ di thất .

Đại hao

Chủ hao tổn tài .

Long đức

Chủ gặp dữ hóa lành .

Bạch hổ

Chủ không tốt , kị gặp tang môn điếu khách quan phù .

Thiên đức

Chủ hóa hung .

Điếu khách

Chủ phúng hoặc bất thuận lợi .

Bệnh Phù

Ông chủ nhỏ tai nạn bệnh tật nhỏ thị phi .

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý internet tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý phân biệt trong nội dung của phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm các loại tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự văn chương Càng nhiều

  p