Chia sẻ

Vũ khúc thiên tướng- khẩu quyết 1

Cao châu tử 2 0 2 1- 0 1- 1 0
Bản mệnh cung phu thê tọa thủ vũ khúc thiên tướng
Bản mệnh cung phu thê gia hội 2 cái trở lên văn xương văn khúc hồng loan Thiên Hỉ hàm trì thiên diêu mộc dục
Bản mệnh cung phu thê ít thấy 1 cái tả phụ hữu bật
Sau cưới vẫn dễ vậy người đã kết hôn mến nhau .
Bản mệnh cung phu thê tọa thủ vũ khúc thiên tướng
Bản mệnh cung phu thê song giáp Hỏa Tinh Linh Tinh
Hôn nhân bất lợi .
Bản mệnh cung phu thê tọa thủ vũ khúc thiên tướng
Bản mệnh cung phu thê song giáp Hỏa Tinh Linh Tinh
Bản mệnh cung quan lộc tọa thủ thiên mã lộc tồn
Phối ngẫu bôn ba lao lộc , hoặc tự thân bôn ba , cho nên sẽ thiếu Ly nhiều.
Bản mệnh cung phu thê tọa thủ vũ khúc thiên tướng
Bản mệnh cung quan lộc tọa thủ thiên mã hóa lộc
Bản mệnh cung phu thê song giáp Hỏa Tinh Linh Tinh
Phối ngẫu bôn ba lao lộc , hoặc tự thân bôn ba , cho nên sẽ thiếu Ly nhiều.
Bản mệnh cung phu thê tọa thủ vũ khúc thiên tướng tả phụ hữu bật
Có thể sẽ thêm độ hôn nhân , về sau hôn nhân mỹ mãn giúp đỡ nhiều ích .
Bản mệnh cung phu thê tọa thủ vũ khúc thiên tướng đà la
Dịch tử biệt .
Nữ mệnh cung Thìn
Bản mệnh cung phu thê tọa thủ vũ khúc thiên tướng
Tảo hôn dễ thủ quả .
Nữ mệnh cung phu thê tọa thủ vũ khúc thiên tướng
Thích hợp xuât giá lớn tuổi phu quân .
Nam mệnh cung phu thê tọa thủ vũ khúc thiên tướng
Có thể được mỹ thê , vợ tuổi tác tương tự , tham gia văn hoá giáo dục y tế công việc khá thích hợp . Dễ có tai nạn tổn thương hoặc khẩu thiệt , ý kiến không hợp .
Bản mệnh cung phu thê tọa thủ vũ khúc thiên tướng
Bản mệnh cung phu thê tọa thủ 1 cái trở lên hồng loan Thiên Hỉ hàm trì thiên diêu mộc dục
Bản mệnh cung phu thê tọa thủ 1 cái trở lên văn xương văn khúc tả phụ hữu bật thiên khôi thiên việt
Sau cưới khả năng vẫn cùng đã kết hôn khác giới mến nhau , nhiều lần cưới hiện ra .
Bản mệnh cung phu thê tọa thủ vũ khúc thiên tướng
Bản mệnh cung tử nữ tọa thủ hóa lộc
【 cách ] được phối ngẫu trợ lực mà phú quý . Yêu đương có nhờ cậy đối phương tính chất .
Bản mệnh cung phu thê tọa thủ vũ khúc thiên tướng
Bản mệnh cung tử nữ tọa thủ hóa kị
【 cách ] cảm tình phiền nhiễu quá sâu , hình khắc . Rơi vào tình cảm vũng bùn không thể tự thoát ra được .
Bản mệnh cung phu thê tọa thủ vũ khúc thiên tướng Hỏa Tinh
Hình khắc cực nặng .
Bản mệnh cung phu thê tọa thủ vũ khúc thiên tướng hóa kị
Bản mệnh cung phu thê tọa thủ 1 cái trở lên Hỏa Tinh Linh Tinh địa kiếp địa không đà la kình dương
Dịch có sinh ly .
Bản mệnh cung phu thê tọa thủ vũ khúc thiên tướng
Bản mệnh cung phu thê gia hội thiên khôi thiên việt
Không khắc mà lại phú quý .
Bản mệnh cung phu thê tọa thủ vũ khúc thiên tướng
Bản mệnh cung phu thê gia hội văn xương văn khúc
Không khắc mà lại phú quý .
Bản mệnh cung phu thê tọa thủ vũ khúc thiên tướng
Bản mệnh cung phu thê gia hội tả phụ hữu bật
Không khắc , còn có phú quý , giữa vợ chồng có trợ lực lực .
Bản mệnh cung phu thê tọa thủ vũ khúc thiên tướng
Bản mệnh cung phu thê không được tọa thủ hóa kị Hỏa Tinh Linh Tinh địa kiếp địa không đà la kình dương
Bản mệnh cung phu thê gia hội 2 cái trở lên văn xương văn khúc tả phụ hữu bật thiên khôi thiên việt lộc tồn hóa lộc hóa quyền hóa khoa
Có thể giai lão .
Nữ mệnh tọa thủ vũ khúc thiên tướng
Bản mệnh tọa thủ vũ khúc hóa quyền
Có thành quả phụ của khả năng . Có sự nghiệp , thích hợp vợ bé kế thất .
Bản mệnh tọa thủ vũ khúc thiên tướng Thiên Mã
Quyền cao chức trọng , năng lượng thở một cái trăm nặc .
Cung thân tọa thủ thiên lương
Cung thân song giáp vũ khúc thiên tướng
【 tài ấn giáp ấm cách ] phú mệnh .
Cung thân tọa thủ lộc tồn
Cung thân song giáp vũ khúc thiên tướng
Cung thân tam phương tứ chính không thấy hóa kị Hỏa Tinh Linh Tinh địa kiếp địa không
【 tài ấn giáp lộc cách ] Phúc Quý .
Bản mệnh tọa thủ thiên lương
Bản mệnh song giáp vũ khúc thiên tướng
【 tài ấn giáp ấm cách ] phú mệnh .
Bản mệnh tọa thủ lộc tồn
Bản mệnh song giáp vũ khúc thiên tướng
Bản mệnh tam phương tứ chính không thấy hóa kị Hỏa Tinh Linh Tinh địa kiếp địa không
【 tài ấn giáp lộc cách ] Phúc Quý .
Bản mệnh tọa thủ vũ khúc thiên tướng
Xử sự tương đối hiền hoà , vốn có tinh thần trọng nghĩa mà không phải là thói đời , vui với là người phục vụ .
Càng nhiều (2 )
Bản mệnh cung phu thê tọa thủ vũ khúc thiên tướng
Hôn nhân hữu hình thức hóa khuynh hướng , tình cảm song phương không tốt , thường cãi lộn . Hai bên mỗi bên muốn riêng .
Càng nhiều (5 )
Cung thân tọa thủ vũ khúc thiên tướng
Cung thân gia hội 3 cái trở lên lộc tồn hóa lộc hóa quyền hóa khoa
Cung thân gia hội văn xương văn khúc tả phụ hữu bật thiên khôi thiên việt
【 tử phủ triều viên cách ] không lớn quý tức đại phú .
Năm tân sinh ra tọa thủ vũ khúc thiên tướng
Tính ỷ lại khá mạnh , mới có thể không như huynh đệ , bằng hữu , nhưng nếu như có thể mượn nhờ trợ giúp của bọn hắn , cũng có thể có phát triển .
Bản mệnh cung điền trạch tọa thủ vũ khúc thiên tướng
Trước phá lại có .
Bản mệnh tọa thủ vũ khúc
Bản mệnh gia hội thiên phủ thiên tướng thiên lương thái âm thiên mã lộc tồn
Quý mệnh .
Bản mệnh tọa thủ vũ khúc
Bản mệnh gia hội thiên phủ thiên tướng thiên lương thái âm thiên mã hóa lộc
Quý mệnh .
Bản mệnh cung phúc đức tọa thủ vũ khúc thiên tướng
Bản mệnh cung phúc đức gia hội địa kiếp địa không
Quá nghĩ viển vông , năng lượng tọa nói mà không không thể bắt đầu được.
Bản mệnh cung điền trạch tọa thủ vũ khúc thiên tướng
Bản mệnh cung phúc đức tọa thủ hóa kị
Sản nghiệp không tuân thủ , dần dần lạc hậu .
Bản mệnh cung điền trạch tọa thủ vũ khúc thiên tướng
Bản mệnh cung điền trạch song giáp Hỏa Tinh Linh Tinh
Sản nghiệp không tuân thủ , dần dần lạc hậu .
Bản mệnh cung quan lộc tọa thủ thất sát lộc tồn
Bản mệnh cung phu thê tọa thủ vũ khúc thiên tướng
Lấy nhậm chức là thích hợp , không thích hợp tự hành lập nghiệp .
Bản mệnh cung quan lộc tọa thủ vũ khúc thiên tướng
Bản mệnh cung quan lộc tọa thủ 1 cái trở lên hóa lộc hóa quyền hóa khoa
Cùng người hợp tác , nhất định phải bị thực tế trách nhiệm .
Bản mệnh cung quan lộc tọa thủ vũ khúc thiên tướng
Bản mệnh cung điền trạch tọa thủ hóa kị
Không thích hợp buôn bán .
Bản mệnh cung quan lộc tọa thủ vũ khúc thiên tướng
Bản mệnh cung điền trạch tọa thủ 1 cái trở lên lộc tồn hóa lộc
Thích hợp đảm nhiệm chức tài chính kinh tế nghành .
Bản mệnh cung quan lộc tọa thủ vũ khúc thiên tướng
Văn chức vũ làm , hoặc võ chức văn làm , tại hiện đại , văn võ phân biệt không dễ , đại khái mà nói , nội vụ thuộc văn , ngoại vụ thuộc vũ , tài chính kinh tế các loại sự tình nghiệp thuộc văn , công trình các loại sự tình nghiệp thuộc vũ .
Bản mệnh cung huynh đệ tọa thủ vũ khúc thiên tướng
Bản mệnh cung huynh đệ tọa thủ vũ khúc hóa lộc
Được bạn bè hoặc thuộc hạ trợ lực phát tài .
Bản mệnh cung huynh đệ tọa thủ vũ khúc thiên tướng
Bản mệnh cung nô bộc tam phương tứ chính không thấy lộc tồn hóa lộc
Giao bạn xấu , mà lại bị liên lụy .
Bản mệnh cung nô bộc tọa thủ vũ khúc thiên tướng
Bản mệnh cung phụ mẫu gia hội 1 cái trở lên lộc tồn hóa lộc
Giao du rộng rãi , mà còn có thể được trợ lực .
Bản mệnh cung nô bộc tọa thủ vũ khúc thiên tướng
Bản mệnh cung phụ mẫu tam phương tứ chính không thấy lộc tồn hóa lộc
Bởi vì bạn bè phá tài , hoặc là bạn bè cùng thuộc hạ can thiệp vào mà suy cho cùng trêu chọc không phải .
Bản mệnh cung nô bộc tọa thủ vũ khúc thiên tướng
Bản mệnh cung nô bộc gia hội liêm trinh hóa kị
Bạn bè hoặc thuộc hạ tranh tài , thuộc hạ thôn tính .
Bản mệnh cung nô bộc tọa thủ vũ khúc thiên tướng
Bản mệnh cung nô bộc tọa thủ vũ khúc hóa kị
Bởi vì bạn bè hoặc thuộc hạ bị liên lụy .
Bản mệnh cung nô bộc tọa thủ vũ khúc thiên tướng
Bản mệnh cung quan lộc tọa thủ 1 cái trở lên lộc tồn hóa lộc
Bạn bè có thể trợ giúp chính mình , thuộc hạ bên trong có chân chất người , năng lượng giúp đỡ sự nghiệp của mình .
Bản mệnh cung nô bộc tọa thủ vũ khúc thiên tướng
Bản mệnh cung quan lộc tọa thủ hóa kị
Được bạn bè hoặc thuộc hạ bán , mà lại được uy hiếp .
Bản mệnh cung thiên di tọa thủ vũ khúc thiên tướng
Bản mệnh cung thiên di gia hội liêm trinh hóa kị
Tại ngoại có tai hoạ .
Bản mệnh cung thiên di tọa thủ vũ khúc thiên tướng
Bản mệnh cung thiên di gia hội 3 cái trở lên văn xương văn khúc tả phụ hữu bật thiên khôi thiên việt lộc tồn hóa lộc hóa quyền
Phần đất bên ngoài buôn bán , thường đại biểu có thể được dự kiến không kịp cơ hội .
Bản mệnh cung thiên di tọa thủ vũ khúc thiên tướng
Bản mệnh cung nô bộc tọa thủ hóa kị
Tại ngoại có tai hoạ , xuất ngoại phát triển được áp lực , mà sống phá bại .

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý internet tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý phân biệt trong nội dung của phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm các loại tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự văn chương

  p