Chia sẻ

【 học một chút tình hình chung ] vật lý 9 toàn bộ

Đọc có thể giúp các ngươi 2 0 17- 0 9-27


Chương 13: nội năng lượng

1 3.1 phần tử nóng vận động

54: phân tử nóng vận động

55: vĩ mô nóng hiện tượng cùng phần tử nóng vận động liên hệ

G 1: phần tử động lý luận cơ bản quan điểm

G2: phần tử động lý luận cùng nóng hiện tượng nguyên do

GH: phần tử ở giữa tác dụng lực

GV: phân tử vận động

GW: khuếch tán hiện tượng

1 3.2 nội năng lượng

G3: nhiệt lượng của khái niệm

G4: nội có thể khái niệm

G5: nội có thể sử dụng cùng ý nghĩa của nó

G6: nhiệt độ , nhiệt lượng cùng nội năng lượng quan hệ

G7: vật thể nội có thể cải biến

G8: truyền nhiệt lượng

G9: điệu bộ cải biến vật thể nội năng lượng

GA: truyền nhiệt lượng cải biến vật thể nội năng lượng

GB: truyền nhiệt lượng tại trong cuộc sống ứng dụng

1 3.3 nhiệt dung riêng cho

G D: nhiệt dung riêng cho của khái niệm

GE: nước nhiệt dung riêng cho của đặc điểm cùng ứng dụng

GF: nhiệt dung riêng cho giải thích đơn giản hiện tượng tự nhiên

GG(Ca Ca): nhiệt lượng tính toán

GI: cân bằng nhiệt phương trình của ứng dụng

Chương 14: nội có thể sử dụng

1 4.1 động cơ nhiệt

GK: động cơ nhiệt

GM: động cơ đốt trong của bốn cái cú đánh

14 .2 động cơ nhiệt hiệu suất

G nhiều: có quan hệ động cơ nhiệt tính toán

GJ: nhiên liệu giá trị tỏa nhiệt

GL: động cơ nhiệt của hiệu suất

14 .3 năng lượng chuyển hóa cùng bảo toàn

E 1: năng lượng cùng tồn tại là bất đồng hình thức

E2: năng lượng qua lại chuyển hóa

E3: định luật bảo toàn năng lượng

E4: năng lượng chuyển hóa cùng bảo toàn quan điểm của ứng dụng

E5: năng lượng chuyển hóa cùng chuyển

E7: năng lượng chuyển hóa cùng chuyển phương hướng tính

Chương 15: giòng điện cùng mạch điện

1 5.1 hai loại điện tích

2O: đồng cực bài xích , khác cực hút nhau hiện tượng

2T: tĩnh điện hiện tượng

H 1: vật thể có điện hiện tượng

H2: electron điện tích cùng điện tích âm

H3: nguyên tử kết cấu , nguyên điện tích cùng có điện tình hình

Boss: xung đột gây ra dòng điện

H7: xung đột gây ra dòng điện của thực chất

H8: điện tích giữa hỗ trợ lẫn nhau quy luật

H9: vật thể có điện tình huống phán đoán

HA: bút thử điện của nguyên lý cùng sử dụng

HB: kiểm nghiệm vật thể phải chăng có điện phương pháp

H C: phán đoán vật thể có điện tính chất phương pháp

HJ: chất dẫn

HK: vật cách điện

HL: chất dẫn cùng vật cách điện của phân biệt

HM: kim loại dẫn điện của thực chất

15 .2 giòng điện cùng mạch điện

H D: dòng điện hình thành

HE: dòng điện phương hướng

HF: dòng điện nóng hiệu ứng , hóa học hiệu ứng cùng hiệu ứng từ

HG: dòng điện lớn nhỏ

HH: nguồn điện cùng với năng lượng chuyển hóa

HI: có duy trì liên tục dòng điện điều kiện

H nhiều: mạch điện tạo thành

HO: sơ đồ mạch điện cùng thiết bị ký hiệu

HP: mạch điện ba loại trạng thái

HQ: căn cứ vật thật bức hoạ sơ đồ mạch điện

Nhân sự: vật thật của mạch điện kết nối

15 .3 xuyến liên cùng quan hệ song song

HS: mạch điện cơ bản kết nối phương thức

HT: xuyến liên mạch điện cùng quan hệ song song mạch điện phân rõ

HU: xuyến , quan hệ song song mạch điện thiết kế

15 .4 dòng điện đo đạc

HV: dòng điện cường nhược

HW: dòng điện đo đạc

HX: ampe kế của sử dụng

HY: ampe kế của số ghi phương pháp

HZ: ampe kế của kết nối

1 5.5 xuyến , quan hệ song song mạch điện trong dòng điện quy luật

H ! : xuyến liên mạch điện giòng điện quy luật

H: tìm tòi nghiên cứu mắc nối tiếp mạch điện bên trong giòng điện đặc điểm thí nghiệm

H *: dòng điện đơn vị chuyển đổi

H: quan hệ song song mạch điện giòng điện quy luật

Chương 16: điện áp điện trở

16 . 1 điện áp

I 1: điện áp

I2: điện áp của máy đo đạc khí

I3: vôn kế của sử dụng

I4: vôn kế của số ghi phương pháp

I5: vôn kế của kết nối

16 .2 xuyến , quan hệ song song mạch điện trong điện áp của quy luật

I6: xuyến liên mạch điện điện áp quy luật

I7: quan hệ song song mạch điện điện áp quy luật

I8: tìm tòi nghiên cứu xuyến , quan hệ song song mạch điện bên trong điện áp quy luật thí nghiệm

16 .3 điện trở

42: chất bán dẫn của đặc điểm

43: chất bán dẫn tác dụng

46: siêu dẫn hiện tượng

I9: điện trở

IA: ảnh hưởng điện trở lớn nhỏ nhân tố

16 .4 biến trở

IB: biến trở

I C: biến trở trượt của công việc nguyên lý

I D: biến trở trượt của sử dụng

Chương 17: ôm định luật

17 . 1 giòng điện cùng điện áp cùng điện trở quan hệ

IL: tìm tòi nghiên cứu giòng điện cùng điện áp , điện trở quan hệ thí nghiệm

17 .2 ôm định luật

IF: ôm định luật

IG: ôm định luật của biến hình công thức

IH: ôm định luật của ứng dụng

17 .3 điện trở của đo đạc

IK: vôn am-pe pháp

IM: vôn am-pe pháp suy đoán điện trở của tìm tòi nghiên cứu thí nghiệm

17 .4 ôm định luật tại xuyến , quan hệ song song mạch điện bên trong ứng dụng

IJ: điện trở của quan hệ song song

I8: tìm tòi nghiên cứu xuyến , quan hệ song song mạch điện bên trong điện áp quy luật thí nghiệm

II: điện trở của xuyến liên

Chương 18: công suất điện

18 . 1 điện năng điện công

J 1: điện công

J2: điện công của thực chất

J3: điện công tính toán

J4: điện công tính toán công thức của ứng dụng

J5: điện năng biểu hiện tham số lý giải cùng điện năng của cầu pháp

J6: điện công của đo đạc

J nhiều: điện năng của chuyển vận

18 .2 công suất điện

J7: công suất điện

J8(dương vật): công suất điện cùng điện năng , vấn đề thời gian

J9: công suất điện cùng điện áp , dòng điện quan hệ

JA: công suất điện tính toán

JB: ngạch định điện áp

JC: ngạch định công suất

J D: thực tế điện áp

JE: thực tế công suất

JF: công suất điện của đo đạc

18 .3 đo đạc bóng đèn nhỏ của công suất điện

Mặt khác: tìm tòi nghiên cứu dụng điện khí công suất điện thí nghiệm

18 .4 định luật jun

JG: nhiệt điện

JH: định luật jun

JI: định luật jun tính toán công thức cùng với ứng dụng

JJ: định luật jun tại trong thực tế của ứng dụng

JK: điện công cùng nhiệt lượng của tổng hợp tính toán

Chương 19: cuộc sống dùng điện

19 . 1 gia đình mạch điện

I nhiều: gia đình mạch điện tạo thành

IO: gia đình mạch điện kết nối

IP: gia đình mạch điện trục trặc phân tích

IQ: gia đình mạch điện công việc điện áp , số không tuyến hỏa tuyến phân rõ phương pháp

IR: suy đoán bút thử điện của sử dụng

IT: ổ điện của cấu tạo cùng phương thức làm việc

19 .2 gia đình mạch điện trong giòng điện quá lớn nguyên nhân

IS: cắt kim loại khí tác dụng cùng cầu chì của phương pháp lựa chọn

IW: mạch điện đơn giản hoá cùng tính toán

IX: gia đình mạch điện giòng điện quá lớn nguyên nhân

19 .3 an toàn dùng điện

IU: điện giật nguy hại cùng thường gặp điện giật loại hình cùng dự phòng

IV: an toàn dùng điện nguyên tắc

Thứ hai 0 chương điện cùng từ

2 0.1 từ hiện tượng từ trường

C 1: từ tính , từ thể , cực từ

C2: từ hoá

C3: từ tính vật liệu

C4: cực từ giữa hỗ trợ lẫn nhau

C5: vật thể phải chăng có từ tính của phương pháp phán đoán

C6: từ trường

C7: từ cảm tuyến cùng với đặc điểm

C8: địa từ trường

2 0 .2 điện sinh từ

C9: mở điện thẳng dây dẫn chung quanh từ trường

CA: mở điện xoắn ốc tuyến quản từ trường

CB: Am-pe luật

CV: mở điện xoắn ốc tuyến quản tính có cực cùng giòng điện phương hướng phán đoán

2 0 .3 điện từ sắt điện từ cầu dao điện

C C: tìm tòi nghiên cứu ảnh hưởng điện từ sắt từ tính cường nhược nhân tố của thí nghiệm

C D: điện từ thiết cấu tạo cùng nguyên lý

CE: ảnh hưởng điện từ sắt từ tính cường nhược nhân tố

CF: điện từ cầu dao điện của tạo thành , nguyên lý và đặc điểm

CG: điện từ phiệt cửa xe của cấu tạo cùng nguyên lý

CH: tàu đệm từ trường của công việc nguyên lý và đặc điểm

CI: điện từ thiết cái khác ứng dụng

2 0 .4 động cơ điện

Trong trắng: từ trường đối mở điện dây dẫn tác dụng

CK: luật bàn tay trái

CL: máy biến điện năng thành âm thanh cùng tai nghe của cấu tạo cùng nguyên lý

CM: dòng điện một chiều động cơ của nguyên lý

CN(xử nữ,gái còn trinh): dòng điện một chiều động cơ của cấu tạo cùng làm việc qua trình

2 0.5 từ sinh điện

CP: cảm ứng điện từ

CQ: sản sinh dòng điện cảm ứng của điều kiện

CS: máy phát điện của cấu tạo cùng nguyên lý

CT: điện xoay chiều

CU: tìm tòi nghiên cứu cảm ứng điện từ hiện tượng thí nghiệm

Chương 21: tin tức lan truyền

2 1.1 hiện đại người thính tai -- điện thoại

CR: động phạm vi thức ống nói cấu tạo cùng nguyên lý

DE: mô phỏng tín hiệu cùng với con số tín hiệu

2 1.2 sóng điện từ của hải dương

D 1: sóng điện từ của sản sinh

D2: sóng điện từ của truyền bá

2 1.3 tuyên truyền , truyền hình cùng di động thông tin

D4: ghi âm , video cùng bắn liên tiếp tín hiệu

D5: điều chế , hài hoà hoà giải mức độ

D6: máy in vô tuyến của phát xạ cùng tiếp thu

D7: ti vi phát xạ cùng tiếp thu

D8: di động thông tin

2 1.4 càng ngày càng rộng tin tức con đường

D9: internet thông tin

DA: sợi quang học thông tin

DB: vệ tinh trung kế thông tin

D C: thông tin kỹ thuật phát triển tiền cảnh

Chương 22: nguồn năng lượng cùng có thể cầm tiếp nối phát triển

2 2.1 nguồn năng lượng

K 1: nguồn năng lượng

K2: nhiên liệu phân loại

K3: nguồn năng lượng mới

2 2.2 năng lượng hạt nhân

K4: năng lượng hạt nhân

K5: nhà máy năng lượng nguyên tử phát điện trong quá trình năng lượng chuyển hóa

K6: Phản ứng nhiệt hạch

K7: Phản ứng phân hạch Nuclear fusion

KM: năng lượng hạt nhân của ưu điểm cùng khả năng mang tới vấn đề

K nhiều: xử lý chất thải hạt nhân của thường dùng biện pháp

2 2.3 năng lượng mặt trời

K8: năng lượng mặt trời

K9: năng lượng mặt trời của sử dụng

KA: năng lượng mặt trời chuyển hóa

KB: năng lượng mặt trời máy nước nóng bên trong nhiệt lượng tính toán

K C: năng lượng mặt trời của cái khác liên quan tính toán

2 2.4 nguồn năng lượng cùng có thể cầm tiếp nối phát triển

KF: nguồn năng lượng nguy cơ cùng nguồn năng lượng tiêu hao đối hoàn cảnh ảnh hưởng

KH: nhiên liệu sử dụng cùng đối hoàn cảnh nguy hại

KI: có lợi cho tiết kiệm nhiên liệu biện pháp

KJ(Oral sex): nguồn năng lượng cùng nhân loại sinh tồn và xã hội phát triển quan hệ

KK: không được có thể sống lại nhiên liệu đặc điểm

KL: có thể sống lại nhiên liệu đặc điểm

KO: thế giới cùng nước ta nguồn năng lượng tình trạng  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý internet tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý phân biệt trong nội dung của phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm các loại tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự văn chương Càng nhiều

  p