Thiên Lang hộ tinh 1 2
Trái lên điểm màu xanh là Thiên Lang hộ tinh
p