Chỉ phổ phân quang song tinh

Bá báo Biên tập Tập trung Thảo luận Thượng truyền video Đặc biệt loại biên tập
Suy đoán được một tử tinh xem hướng tốc độ đường cong phân quang song tinh
Bản từ điều khuyết thiểuTường thuật tóm lược đồ, bổ sung nội dung tương quan khiến từ điều càng đầy đủ , còn có thể thăng cấp nhanh chóng , nhanh tới đâyBiên tậpĐi!
Tên tiếng Trung hiệu chỉ phổ phân quang song tinh
Tên tiếng anh hiệu tử ngleline SPectro Scopic bứcn ary; tử ngle SPect nhũ m bứcn ary
Tên tiếng Trung
Chỉ phổ phân quang song tinh
Ngoại văn danh
Tử ngleline SPectro Scopic bứcn ary
Định      nghĩa
Suy đoán được một tử tinh xem hướng tốc độ đường cong phân quang song tinh
Học      khoa
Thiên thể học
Tên tiếng Trung hiệu:Chỉ phổ phân quang song tinh; tên tiếng anh hiệu: tử ngleline SPectro Scopic bứcn ary; tử ngle SPect nhũ m bứcn ary; định nghĩa 1: chỉ suy đoán được một tử tinh xem hướng tốc độ đường cong phân quang song tinh . ; ứng dụng . . .