Song phổ phân quang song tinh

Bá báo Biên tập Tập trung Thảo luận Thượng truyền video Đặc biệt loại biên tập
Lưỡng tử tinh xem hướng tốc độ đường cong cũng suy đoán được của phân quang song tinh
Bản từ điều khuyết thiểuTin tức cột,Tường thuật tóm lược đồ, bổ sung nội dung tương quan khiến từ điều càng đầy đủ , còn có thể thăng cấp nhanh chóng , nhanh tới đâyBiên tậpĐi!
Song phổ phân quang song tinh , là lưỡng tử tinh xem hướngTốc độ đường congCũng suy đoán được của phân quang song tinh .
Tên tiếng Trung hiệu:Song phổ phân quang song tinh; tên tiếng anh hiệu: đấu BLeline SPectro Scopic bứcn ary;two SPect nhũ m bứcn ary;