Hoặc hoặc khoa học bách khoa nhiệm vụ từ điều tất cả đưa ra , cần có tự động xét duyệt đối kỳ làm xem nhẹ xử lý . Nguyên do cắt bỏ hình ảnh cửa phòng màu xanh các loại quy tắc vậy không thích hợp tại loại này từ điều , nguyên do đem đưa lên cao nhất xử lý p